รับตรง 3โครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ใน 3 โครงการ  เปิดรับสมัคร 4-29 มกราคม 2559หน้าเว็บไซต์หลักhttp://www.ba.cmu.ac.th/th/newstudent/