รับตรง โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้นักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ โครงการช้างเผือก
เปิดรับสมัครถึง 31 มกราคม 2559