รับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 59

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
รอบรับตรงเปิดรับสมัคร 21 มกราคม ถึง 22 มีนาคม 2559
หลักสูตรที่เปิดรับเช่น
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรภาษาไทย)  
สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ (หลักสูตรภาษาไทย)  
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย)  
สาขาวิชาการจัดการสปา (หลักสูตรภาษาไทย)  
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)  

รายละเอียดทั้งหมด http://www.dtc.ac.th/th/prospective-student/admissions

ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานีจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของโครงการทุนการศึกษา "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" จำนวน 2 ทุน และ โครงการทุนการศึกษา "ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย" ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   รายละเอียดทั้งหมด