รับตรง 6 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 59
รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 หลักสูตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 270 คน

ภาคปกติ 5 หลักสูตร
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 55 คน
-สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 45 คน
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 55 คน
-สาขาวิศวกรรมโยธา 35 คน
-สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ จำนวน 45 คน
ภาคพิเศษ 1 หลักสูตร
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 35 คน
เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม ถึง 26 มกราคม 2559