รับตรง ระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 59

ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง 15 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
3
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 4 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างแท้จริง         
          2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
          2.5 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                   2.5.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
                   2.5.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 และ
                   2.5.3 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ มีหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
          2.6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                   2.6.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา
                   2.6.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
                   2.6.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านมัลติมีเดีย กราฟิก และแอนิเมชั่น
         2.7 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณสมบัติ และผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                   2.7.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
                   2.7.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 และ
                   2.7.3 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 และ
                   2.7.4  หากเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันหรือทำโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรม, หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับโรงเรียนหรือสูงกว่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          2.8 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ต้องมีคุณสมบัติ และผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                   2.8.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
                   2.8.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 และ
                   2.8.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 และ
                   2.8.4  หากเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันหรือทำโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรม, หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับโรงเรียนหรือสูงกว่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
image: http://intranet.mfu.ac.th/images/pdf.gif
 ประกาศรับสมัครระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 [ 2,572.01 KB]