รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะวิทยาศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ ,คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 59

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์รับนักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ตามโครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2559
ลำดับคณะโครงการ
1คณะแพทยศาสตร์โครงการแพทยศาสตร์บัณฑิต
โครงการรับตรงคณะ (เวชกิจฉุกเฉิน)
2คณะเภสัชศาสตร์โครงการช้างเผือกภาคอีสาน
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3คณะพยาบาลศาสตร์โครงการช่อดอกปีบ
โครงการแววผู้นำ
โครงการเส้นทางใหม่วิชาชีพพยาบาล
โครงการสู่วิชาชีพพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
4คณะวิทยาศาสตร์โครงการเพชรราชพฤกษ์
image: http://acad.msu.ac.th/images/update.gif
update
1 ธ.ค 58 ถึง 15 ม.ค. 59
โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถทางหุ่นยนต์
โครงการสนับสนุนการ จัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน ร.ร.(วมว.)
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
5คณะเทคโนโลยีโครงการเยาวชนคนรักปลา
6คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โครงการที่คณะดำเนินการเอง
7คณะสัตวแพทยศาสตร์โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์
image: http://acad.msu.ac.th/images/update.gif
update
1 ธ.ค58 ถึง 8 ม.ค. 59
8คณะวิทยาการสารสนเทศโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ
9คณะวิศวกรรมศาสตร์โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่
10คณะการบัญชีและการจัดการโครงการ ACC.BIZ.-SMART (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)
11คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมโครงการรับตรง รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โครงการ V to U (Vocational college to University Project) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
12คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โครงการส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์
โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านภาษา
โครงการที่คณะดำเนินการเอง
13วิทยาลัยการเมืองการปกครองโครงการ Copag One
14คณะศิลปกรรมศาสตร์โครงการเพชรพระพิฆเนศวร
image: http://acad.msu.ac.th/images/update.gif
update
15 ธ.ค 58 ถึง 20 ม.ค. 59
15วิทยาลัยดุริยางคศิลป์โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี และโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี
16คณะวัฒนธรรมศาสตร์โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://acad.msu.ac.th/news-quota-faculty.html