ระเบียบการมาแล้ว รับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคเหนือ แแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 59ประกาศรับตรง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559
คุณสมบัติทั่วไป
- เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษา
- ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00
จำนวนรับ
-นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน
-นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ 14 คน
เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม2558 ถึง 15 มกราคม 2559