รับตรง หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี คณะสถาปัตย์ ม.ธรรมศาสตร์ 59


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2559 จึงขอประกาศรายละเอียดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
เปิดรับสมัคร 14 ธันวาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559