รับตรง การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ 59


รับตรง โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีควบโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) โครงการรับตรงดำเนินการโดยคณะฯ รอบที่ 1 

ประจำปีการศึกษา 2559 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 ม.ค. 59)