รับตรง โครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 59


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 โครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร  13-20 มกราคม 2559
image: http://files.unigang.com/pic/5/3475.jpg