Update รับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 59

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ระบบโควตา เปิดรับสมัคร 5 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม 2558
- ประเภทความสามารถทางวิชาการและพิเศษ
- โคงการการทุนเพชนสุนันทา

ระบบรับตรง รอบที่ เปิดรับสมัคร 5 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2558
สาขาที่เปิดรับเช่น ครู 180  คน วิทย์ 486 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 560  คน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 975 คน ศิลปกรรมศาสตร์ 270 คน วิทยาการจัดการ 768 คน  แพทย์แผนไทย 60 สาธารณสุข 72 คนระเบียบการและหน้าเว็บไซต์หลัก http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/studentapply2559