รับตรง สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 59

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 7 
เปิดรับสมัคร 1-25 ธันวาคม 2558
กำหนดการและรายละเอียด
  1. รายละเอียดการรับสมัคร
  2. กำหนดการรับสมัคร
  3. Link การรับสมัคร http://www.med.msu.ac.th/emoregister