รับตรง สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 59

รับตรง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช 3 หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ของปีการศึกษา 2556-2558 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2558 ถึงวันที่ 12 เม.ย. 2559