รับตรง ทุน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงประกาศโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 ทุน
เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2559