เปิดรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 59

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 58 ถึง 6 มกราคม 59 จำนวน 3,790 คน  

 คณะที่เปิดเช่น พยาบาล 100 คน ครุศาสตร์ 150 คน ครู ฟิสิกส์ 40 ครูเลข 40 บัญชี 120 อังกฤษ 90หน้าเว็บไซต์หลัก http://entrance.dusit.ac.th/new/