รับตรง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.ราชภัฏจันทรเกษม 59ประกาศการรับสมัครนักศึกษา (ระบบโควตาเรียนดี) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 20 คน โดยมี รายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากการกระทำความผิดโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ
3. มีความประพฤติดี
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสังคมรังเกียจ
6. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
การสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (ระบบโควตาเรียนดี) สามารถ สมัครได้ 3 วิธี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 ดังนี้