รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ 59รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(ภาคภาษาอังกฤษ)และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เปิด รับสมัคร 10 พ.ย. – 10 ธ.ค. 58
จำนวนรับสมัคร
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(ภาคภาษาอังกฤษ) 30 คน
-  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 18 คน