รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 2
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปีการศึกษา 2559 (การสอบวิชาเฉพาะรอบที่ 2)

เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2558
สอบข้อเขียน  30 มกราคม 2559
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://develop.su.ac.th/pharm/