CU Open House 2015 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญน้องๆ ประกวดเรียงความ

กีฬาสีช่วยให้นักเรียนสามัคคีกันจริงหรือ?
การไหว้ครูส่งผลต่อความสัมพันธ์ครู-นักเรียนอย่างไร?
ตำราเรียนของไทยสร้างผู้ใหญ่แบบใดขึ้นในสังคม?

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการประกวดเรียงความ หัวข้อ "โรงเรียนกับกระบวนการสร้างความเป็นไทย" อันเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานเปิดเรือนเยือนจุฬาฯ 2558 (CU Open House 2015) โดยเขียนเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ หรือ ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2,000 คำ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 สามารถอ่านหลักเกณฑ์การประกวดเรียงความและกรอกใบสมัครได้จาก http://tinyurl.com/polsci-essay-cu2015 และส่งเรียงความได้ที่ polsci-essay-cu2015@hotmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***ผู้เข้าร่วมการประกวดเรียงความทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร 
***ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่ จากอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่ จากคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่ จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ polsci-essay-cu2015@hotmail.com
#CUOpenHouse #รัฐศาสตร์จุฬาฯ #โรงเรียนกับกระบวนการสร้างความเป็นไทย