ระเบียบการรับตรง ทั่วประเทศ และโควตาภาคตะวันออก ม.บูรพา 59


ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ และ รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัคร 

ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 58 ถึง 6 มกราคม 59
: คณะที่เปิดรับเช่น  พยาบาล ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี นิเทศ ท่องเทียว
รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวะ สาธารณสุข  ศึกษาศาสตร์  เทคนิคการแพทย์ บริหาร