รับตรง มีทุนการศึกษา สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร 59 รอบที่ 2

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559 
 
 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 
    รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2558
  
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
เปิดรับสมัคร 28 กันยายน ถึง 26 ตุลาคม 2558

          
          
          
 สาขาวิชาธรุกิจวิศวกรรม 
เปิดรับสมัคร 28 กันยายน ถึง 26 ตุลาคม 2558

          
          
          
.........................................................................
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ 
เปิดรับสมัคร 25 กันยายน ถึง 26 ตุลาคม 2558

          
          
 
................................................................................................
 
 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 
    เปิดรับสมัคร 14 กันยายน ถึง 22 ตุลาคม 2558

          
          
          
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
         เปิดรับสมัคร 11 กันยายน ถึง 22 ตุลาคม 2558