รับตรงผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง 59


รับตรงผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  ลาดกระบัง 59
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรชาติให้มีคุณภาพ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดรับผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงกำหนดรายละเอียดและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร  1 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2559