รับตรง ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 59


"โครงการรับตรง "คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร  ประจำปีการศึกษา 2559
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
สาขาที่เปิดรับ
โบราณคดี 20 คน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 20 คน
มานุษยวิทยา 20 คน
ภาษาไทย 30 คน
ภาษาอังกฤษ 25 คน
ฝรั่งเศส 20 คน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 15 คน
เปิดรับสมัคร 25 กันยายน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://202.28.75.249/archae2559/apply/index.php