รับตรง โครงการเพชรนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 59


รับตรง โครงการเพชรนครินทร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฯ  59 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภูมิภาคกลางตอนล่าง 9 จังหวัด และ ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 เปิดรับสมัครถึง 3 ธันวาคม 2558
ระเบียบการ