มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือตประเภทเรียนดีปีการศึกษา 2559เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
หมายเหตุ : เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)
เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1. สำเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
2. Personal Statement of Motivation (max. one A4 sheet)
(Why do you want to attend SoA+D and what do you hope to accomplish from your education?)
ประกาศมหาวิทยาลัย
**นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องยกเลิกใบสมัครเดิมแล้วถึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**