รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 59


ระบบ Admission ตรง โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.kcn.ac.th ใช้คะแนนผลการสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2559, คะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ใช้เพียง 7 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์และศิลป์คำนวณ), ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน ดังนี้
- ประเภทโควตา จำนวน 25 คน
-ประเภททั่วไป จำนวน 150 คน 
เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2558 ถึง 14 มกราคม 2559