รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 59


เปิดรับสมัครนักศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก   วิทยาลัยแพทยศาสตร์จุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 รับสมัครผ่าน Internet รับสมัคร 15 ตุลาคม ถึง 10 ธันวาคม 2558