ระเบียบการรับตรง ภาคปกติ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 59 จำนวนรับ 5,572 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Admissions ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 5,572 คน
เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน  58 ถึง  17 มกราคม 59