ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 59 จำนวน 1,602 คน


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,602 คน
คณะที่เปิดรับ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และการศึกษาศาสตร์  SIIT
เปิดรับสมัคร 2-30 พฤศจิกายน 2558