ระเบียบการรับตรง แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน , ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.ขอนแก่น 59


รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 59
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
-รับตามภูมิลำเนาจาก 16 จังหวัด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์)
-ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 โรงเรียนในกลุ่มจังหวัด CPIRD.  โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
รับสมัคร  9-19 ต.ค.58
สอบ  21-22 พ.ย.58
รับตรง โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

-รับตามภูมิลำเนาจาก 13 จังหวัด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์)
-ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 อยู่ในโรงเรียนใน จังหวัดที่สมัครทุน ODOD.  โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
รับสมัครสอบคัดกรอง 4-9 ก.ย. 58 สมัคร online
ยื่นใบสมัครสอบ 7-11 ก.ย. 58 สสจ. นั้นๆ
สอบคัดกรอง  10 ต.ค. 58
ประกาศผลคัดกรอง 15 ต.ค. 58
เข้าค่ายเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ 2-20 ต.ค. 58
สอบรอบสุดท้าย 21-22 พ.ย. 58