รับตรง ทั่วประเทศ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 59


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน (รับตรงทั่วประเทศ)
เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2558
โครงการ ODOD สมัครเข้ารับการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  1-14 กันยายน 2558
ระเบียบการ  http://web.sut.ac.th/ces/pr/2559/doctor/med59.pdf
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://web.sut.ac.th/ces/