สทศ. ประกาศ สนามสอบสำหรับการทดสอบ GAT/PATครั้งที่ 1/2559


ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2558 (26 เมษายน 2558) ได้อนุมัติปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และเห็นชอบกำหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึีกษา 2559 โดยขอความร่วมมือให้ สทศ. ดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้
กิจกรรม \ กำหนดการครั้งที่ 1/2559ครั้งที่ 2/2559
รับสมัครสอบ1-20 ก.ย. 586-25 ม.ค. 59
จัดการทดสอบ29 ต.ค. -1 พ.ย. 585-8 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบ12 ม.ค. 5912 เม.ย. 59