รับตรง ทุนดุริยสังคีต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 59


รับตรง ทุนดุริยสังคีต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 59
ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ผู้ มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านดนตรีปฏิบัติ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา2559 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงประกาศรายละเอียดและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือก
เปิดรับสมัครถึง 28 กันยายน 2558