รับตรง โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตร5ปีและ 4 ปี ลาดกระบัง 59


โควตาผู้มีผลการเรียนดีมาก GPA 3.51 ขึ้นไป คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตร5ปีและ 4 ปี ลาดกระบัง 59
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้โควตาผู้ที่มีผลการเรียนระดับดีมาก GPA ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรที่เปิดรับ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5ปี
- สถาปัตยกรรม  5 คน
- การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 5 คน
- ครุศาสตร์การออกแบบ 2 คน
- ครุศาสตร์วิศวกรรม 17 คน
- ครุศาสตร์เกษตร 7 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
- ภาษาอังกฤษ 5 คน
- ภาษาญี่ปุ่น 5 คน
เปิดรับสมัคร ถึง 23 พฤศจิกายน 2558