รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2559

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมหลัก  30 คน
- สาขาภูมิสถาปัจยกรรมศาสตรบัณฑิต 15 คน
เปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2559