รับตรง 5 สาขา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสคร์ 59


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรที่เปิดรับ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 75 คน
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 35 คน
- หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 10 คน
- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 20 คน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 17 คน


เปิดรับสมัคร  1-30 ตุลาคม 2558
ระเบียบการ