รับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคเหนือ แพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ แม่ฟ้าหลวง 59


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคเหนือ 18 คน ทั่วประเทศ 14 คน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคเหนือ 18 คน ทั่วประเทศ 14 คน


เกณฑ์คัดเลือก วิชาเฉพาะแพทย์ 30 % วิชาสามัญ 70%