ระเบียบการรับตรง โครงการต่างๆ (12 โครงการ) มศว 2559


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) โครงการต่างๆ จำนวน 12 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559
โดยแบ่งกลุ่มการรับสมัครเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่


กลุ่มที่ 1 สอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รับสมัครระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2558 


กลุ่มที่ 2 ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 
รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559


ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ