รับตรง ทั่วประเทศ แบบคณะดำเนินการจัดสอบ ลาดกระบัง 2559


 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดย คณะดำเนินการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2559
 
คณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาลัยนาโนเทคโนลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 
เปิดรับสมัคร 10 กันยายน 2558 ถึง 15 มกราคม 2559