ค่ายเตรียมความพร้อม โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.มหิดล 59


ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2559
ผู้สมัคร : กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่จังหวัดที่รับสมัคร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
เปิดรับสมัคร  17-31 สิงหาคม 2558