รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 4 โครงการ รวม 90 คน ประจำปีการศึกษา 2559


รับตรง สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  (Direct Admissions) รอบที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 90 คน จาก 4 โครงการ

เปิดรับสมัคร  15 สิงหาคม ถึง 15 ตุลาคม 2558
หน้าเว็บไซต์หลัก http://e-admission.buu.ac.th/