รับตรง โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มศว 59


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
 สมัครทางอินเตอร์เนต ที่ http://admission.swu.ac.th  
ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ