กำหนดการ รับตรง ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท มหิดล 2559


ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับหลักสูตรดังนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPRID) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ของศูนย์แพทย์ฯ 4 แห่ง ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
3. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
4. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กำหนดการรับสมัคร