เกณฑ์การรับสมัครเข้า กสพท แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 59


เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีกาศึกษา 2559
ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ควรศึกษาเกณฑ์อย่างละเอียด
คุณสมบัติ 
- เพศชาย  : ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม และมีความขยายของหน้าอกเมื่อหายใจเข้าไม่ต่ำกว่า 78 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร
 
- เพศหญิง : ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร  น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
 
- อายุ ไม่เกิน 20 ปี  เกิดตั้งแต่ปี 2539
 
ประเภท ทุนกองทัพบก 20 นาย
- มีสภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
- ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย และที่พัก
- เมื่อสำรวจการศึกษาตามหลักสูตร จะไดรับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี และบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการกองทัพบก สังกัดกระทรวงกลาโหม
- ชดใช้ทุน สำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ทุน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา
ประเภททุนโคงการผลิตแพทย์เพิ่ม  ชาย 40 นาย หญิง 40 นาย
- มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
- ชำระบำรุงการศึกษา ปีละ 24,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เมื่อสำเร็จการศึกษา ต้องปฎิบัตราชการ หรือปฎิบัติงานตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา สถาบันพระบรมราชชนก กำหนด
- การชดใช้ทุน ปฎิบัติราชการใช้ทุน 3 ปี