รับตรง โควตาพิเศษ 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 59 จำนวน 2,015 คน


มหาวิทยาลัยศิลปากรจะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี  จำนวน 2,015 คน  จาก 7 คณะ
เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2558
» ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 
» แบบฟอร์มส่งใบสมัครสอบ (สำหรับโรงเรียน) 
» ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับโรงเรียน)