รับตรง 4 โครงการ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 59


รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559

รับสมัคร วันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2558
โครงการที่เปิดรับ
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ( ชีววิทยา)
โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.md.chula.ac.th/