รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ธรรมศาสตร์ 59 รวม 105 คน


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ใน โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 

จำนวนที่รับเข้าศึกษา 105 คน (รวมโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ไม่เกิน 33 ทุน ด้วยแล้ว)
 ชั้นพรีคลินิก ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ชั้นคลินิก ศึกษาที่ - ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี จำนวน 30 คน
                           - ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน
                          - ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 15 คน
                           - ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร จ านวน 30 คน
เปิดรับสมัคร  24 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2558