รับตรง ทุน 4 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2559
        - คุณสมบัติเฉพาะ (เพิ่มเติม) 
               1. ต้องได้ลำดับที่ 1 – 10 ของโรงเรียน ในสายวิทย์คณิต โดยให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดลำดับมาให้ 
               2. เกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.30 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5
          
           
 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2559
   - คุณสมบัติเฉพาะ (เพิ่มเติม) สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5    
          
           
 
 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2559
            1. เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน
             2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.50 นับถึงภาคปลายของชั้น ม.5
          
 โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
   - คุณสมบัติเฉพาะ (เพิ่มเติม) ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.30 ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงเทอมปลายของชั้น ม.5)