รับตรงทั่วประเทศ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์ 59


 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย สายสามัญ 
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


- เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558
- เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
เปิดรับหลายคณะ : เภสัช พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิศวะ บริหาร  ศิลปศาสตร์  นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ แพทย์แผนไทย  วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
เปิดรับสมัคร  27 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม นี้