ระเบียบการ โควตาภาคเหนือ และ รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 59 จำนวนกว่า 3,000 คน !!


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายส่งเสริมและกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ จากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559
ปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558
สอบข้อเขียน 17 ตุลาคม 2558
สอบสัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2558